نویسنده = شیوا مسعودی
تعداد مقالات: 3
2. جست و جوی هویت عروسک از منظر فلسفی

دوره 23، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-76

مرضیه اشرفیان؛ شیوا مسعودی


3. تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، بهار 1393، صفحه 47-58

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی