نویسنده = �������������� ������������ ����������
بازی و اهمیت آن در نمایش

دوره 18، 1(بهار و تابستان1392)، شهریور 1392، صفحه 45-54

10.22059/jfadram.2013.36431

سیاوش آقازاده مسرور؛ نغمه ثمینی