نویسنده = ������������ ���������������� ����������
هژمونی مردانه در گزیده ای از نمایشنامه های هنریک ایبسن، با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 26، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-21

10.22059/jfadram.2021.308264.615462

سعید کریمی؛ مهدی سلطانی سروستانی؛ بهروز محمودی بختیاری


مفهوم خشونت در گفتمان با نگاهی به فیلم "پنهان" اثر میشائل هانکه

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 5-14

10.22059/jfadram.2018.241563.615127

سپیده سامی؛ احمد الستی؛ بهروز محمودی بختیاری


تبارشناسی دلقک در نمایش سنتی ایران

دوره 19، 1(بهار و تابستان 1393)، فروردین 1393، صفحه 47-58

10.22059/jfadram.2014.50015

نغمه ثمینی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ محمد باقر قهرمانی؛ شیوا مسعودی